Taxi Sơn Hà

0216.3.210.292

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Hapaco (taxi Yên Sơn)

0216.3.855.855; 0216.3.854.854

Taxi Yên Bái

0216.3.86.86.86