Taxi Nam Mây

0208.3.841.841

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Đại Từ

0208.3.526.526

Taxi Đăng Quang

0208.3.822.822

Taxi Đức Quỳnh

0208.3.855.855

Taxi Gang Thép

0208.3.831.831; 0208.3.732.732

Taxi Hà Lan

0208.3.759.759

Taxi Hoa Mai

0208.3.758.758

Taxi Hoàng Gia

0208.3.867.867

Taxi Hưng Hải

0208.3.666.888

Taxi Kiên Cường

0208.3.866.866

Taxi Mai Nga

0208.3.547.547

Taxi Quý Đa

0208.3.856.856

Taxi Quỳnh Hoa

0208.3.645.645

Taxi Sông Công

0208.3.762.762

Taxi Thái Bảo

0208.3.737.737

Taxi Thái Nguyên

0208.3.863.863

Taxi Việt Bắc

0208.3.658.658